ANBI

Stichting Zorgbad Zonnewater

Beschikbaar te stellen informatie
Naam van de instelling: Stichting Zorgbad Zonnewater
RSIN: 806235895

Contactgegevens:
Monumentenweg 34
6997 AH Hoog-Keppel
T (0314) 38 11 00
E info@zonnewater.nl
I www.zonnewater.nl

Doel, missie en de bestaansreden van de instelling:

Het exploiteren van een zwem/zorgbad dat mindervaliden en al diegenen die hier baat bij hebben de mogelijkheid biedt om groepsgewijs in warm water te bewegen casu quo te zwemmen ter bevordering van hun algehele welzijn, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Beloningsbeleid van het bestuur alsmede de bestuurssamenstelling en de namen van de leden van het statutaire bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuurslidmaatschap betreft een onbezoldigde functie.
J.C. Boxem (voorzitter)
S.H.M. Besselink-Berendsen  (penningmeester)

M Esser ( secretaris)
Beloningsbeleid van directie en personeel van de stichting is volgens het bedrijfsreglement van de stichting en de daarbij behorende salaris inpassingstabel.De Stichting is uitgegroeid van een kleine vrijwilligersorganisatie naar een organisatie waar in totaal ongeveer 40 mensen werken. Hiervan zijn ongeveer 20 mensen in vaste dienst.

Filosofie van Zorgbad Zonnewater:

Belangrijk in Zorgbad Zonnewater is gelijkheid en integratie van mensen met – en mensen zonder zichtbare beperking. Ook wordt als basis de nadruk gelegd op activiteiten die voor de zwemmer haalbaar zijn en minder op activiteiten die niet meer haalbaar zijn. Dit draagt bij aan de positieve sfeer die er in het bad is. Aan de harmonie tussen de zwemmers onderling, maar ook tussen de zwemmers en zwemdocenten wordt ook veel waarde gehecht.
Zorgbad Zonnewater werkt al jaren vanuit de filosofie “Richt je op een hele duidelijke, afgebakende doelgroep en ga er helemaal voor”. Vanuit deze gedachte kan het Zorgbad tot in detail aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.
En vanuit de gedachte dat de integratie van kinderen met en zonder beperking van wezenlijk belang is, zijn er in Zonnewater ook ‘gewone’ lessen voor baby’s, peuters en kleuters.

Strategie:

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking een bewegingsprogramma aanbieden. Door middel van persoonlijke aandacht, maximale begeleiding en een veilige omgeving willen wij dit bewerkstelligen

Doelstelling van Stichting Zonnewater:

Zorgbad Zonnewater is een particulier initiatief dat al 37 jaar een belangrijke bijdrage levert aan de preventieve gezondheidszorg in Oost-Gelderland in samenwerking met zorginstellingen en ziekenhuizen. Het Zorgbad heeft een ideële doelstelling. Onder deze doelstelling valt onder andere het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de zwemmer. Zo kan het bad een grotere doelgroep bereiken. Doordat het bad een particulier initiatief is, moet het bad zichzelf kunnen exploiteren. Iets wat door de hoge kosten van het bad, een bijzondere uitdaging vormt. Dit geldt voornamelijk voor de zwemclub ´Zonnekids’, en alle andere gehandicapte kinderen die zwemmen in Zorgbad Zonnewater. Er is een zeer intensieve begeleiding bij deze kinderen noodzakelijk. Er zijn meerdere personeelsleden aanwezig, voor relatief kleine zwemgroepen.

Wat is Zorgbad Zonnewater?

Een Zorgbad is een warmwaterbad met de volgende specifieke kenmerken,
waarmee het zich onderscheidt van een gewoon (doelgroepen-)zwembad:

  •   Warm water van ongeveer 33ºC met een hogere boventemperatuur (34ºC).
  •   Afgestemd op doelgroepen met specifieke behoeften.
  •   Volledig aangepast aan deze doelgroepen.
  •   Pluriform samengestelde groepen om onderlinge integratie te bevorderen.
  •   Personeel is specifiek opgeleid.
  •   Het bewegen staat naast het ontmoeten centraal.
  •   Technische installatie is specifiek; bv. op basis van ozon en zoutelektrolyse.
  •   Ideële doelstelling.

Kortom; een Zorgbad is een kleinschalige voorziening waar mensen individueel en in een groep oefenen en bewegen in warm water, maar ook leren zwemmen. is voornamelijk gericht op volwassenen en kinderen, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revalidanten, die de watertemperatuur van 33 graden Celsius (omgeving 34 graden Celsius) voor hun gezondheid niet kunnen missen. De gebruikers krijgen zwemmen of bewegen op maat van speciaal opgeleide zweminstructeurs en fysiotherapeuten die in dienst zijn van Zonnewater. Het bad is zes dagen per week geopend van 8.00 – 23.00 uur.
Een belangrijk kenmerk van een Zorgbad is dat zwemmers zich er veilig en geborgen moeten voelen qua sfeer. Het sociale klimaat moet dusdanig zijn, dan men met eventuele beperkingen graag gaat zwemmen en zich niet bekeken voelt. Dit zegt iets over de ruimtelijke indeling van een Zorgbad, maar ook over medewerkers dat deze sfeer moet creëren. De docenten maken deel uit van de vaste zwemgroepen. Het ontmoeten is net zo belangrijk als het bewegen.

Doelgroepen:

De doelgroepen, met hun doelstellingen op een rij:
Kinderen;

Doelgroep:

Doelstelling:

Leeftijd:

Hoeveel uur per week aanwezig:

Baby/peuter zwemmen

Spelenderwijs vertrouwd raken met water. Voor kinderen met en kinderen zonder handicap.

0 tot 4 jaar

6.5 uur per week

Zwem ABC

Leren zwemmen voor een diploma. Pluriforme samenstelling (kinderen met en kinderen zonder beperking)

5 tot 7 jaar

6,5 uur per week

Medisch zwemmen

Voor kinderen die buiten het reguliere zwemonderwijs vallen, in kleine groepjes en met persoonlijke aandacht voor hun mogelijkheden. Zij kunnen soms doorstromen naar de gewone zwemlessen, en anders naar de zwemclub Zonnekids van Zonnewater voor kinderen met een beperking.

Vanaf 5 jaar

5 uur per week

Zwemclub Zonnekids

Binnen de Zonnekids is het doel: een omgeving voor kinderen met een lichamelijke/verstandelijke beperking te creëren waarin zij zich veilig voelen en plezier in het zwemmen hebben. De kinderen worden voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het water en waterveilig te zijn.

Van 7 tot 17 jaar

3 uur per week

 

Volwassenen;

Doelgroep

Doelstelling

Leeftijd

Hoeveel uur per week aanwezig

Fysiotherapiepatiënten

Patiënten, die fysiotherapie nodig hebben, fysiotherapie geven door een combinatie van bewegen in het water, en/ of op het droge.

Alle leeftijden

40 uur per week

Diabetesproject

Patiënten d.m.v. een intensief bewegingsprogramma o.l.v. een fysiotherapeut en met aandacht voor hun psychosociale problematiek helpen de kwaliteit van leven te verbeteren en cardiovasculaire complicaties te verminderen.

Alle leeftijden

8,5 uur per week

Volwassenen zwemmen

Via aangepaste bewegingsprogramma’s de gezondheid/conditie bevorderen of in stand houden

18 jaar en ouder

56 uur per week

Volwassen gehandicapten

Door het zwemmen in warm water mensen zo lang mogelijk in goede conditie houden en ontspanning en plezier geven

Vanaf 18 jaar

1 uur per week

 

Staat van baten en lasten

2017

 

€ (x 1.000)

Baten

 

Baten uit giften

24

Overige baten

625

  

Totaal baten

649

  

Lasten

 

Personeelskosten

476

Afschrijvingen

50

Verkoopkosten

8

Huisvestingskosten

87

Kantoorkosten

9

Algemene kosten

38

Financiële lasten

2

Bijzondere baten en lasten

1

  

Totaal lasten

671

  
  

Resultaat

-22

  
  

Balans

31-12-2017

 

€ (x 1.000)

Activa

 

Materiële vaste activa

1.059

Vorderingen

68

Liquide middelen

273

  

Totaal activa

1.400

  

Passiva

 

Eigen vermogen

1.266

Bestemmingsreserve

3

Kortlopende schulden

131

  

Totaal activa

1.400