Skip to content

ANBI

Stichting Zorgbad Zonnewater

Beschikbaar te stellen informatie
Naam van de instelling: Stichting Zorgbad Zonnewater
RSIN: 806235895

Contactgegevens:
Monumentenweg 34
6997 AH Hoog-Keppel
T (0314) 38 11 00
E info@zonnewater.nl
I www.zonnewater.nl

Doel, missie en de bestaansreden van de instelling:

Het exploiteren van een zwem/zorgbad dat mindervaliden en al diegenen die baat hebben bij de faciliteiten de mogelijkheid bieden om groepsgewijs in warm water te bewegen casu quo te zwemmen ter bevordering van hun algehele welzijn, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuurslidmaatschap betreft een onbezoldigde functie.
J.C. Boxem (voorzitter)
S.H.M. Besselink-Berendsen  (penningmeester)

M Esser ( secretaris)

Beloningsbeleid van directie en personeel van de stichting volgt het bedrijfsreglement van de stichting en de daarbij behorende salaris inpassingstabel. De Stichting groeide inmiddels uit van een kleine vrijwilligersorganisatie naar een organisatie waar in totaal ongeveer 40 mensen werken. Hiervan zijn ongeveer 20 mensen in vaste dienst.

Filosofie van Zorgbad Zonnewater:

In Zorgbad Zonnewater vormt gelijkheid en integratie van mensen met en mensen zonder zichtbare beperking de rode draad. We leggen de nadruk op activiteiten die de zwemmer nog wel kan en minder op activiteiten die niet meer haalbaar zijn. Dit draagt bij aan de positieve sfeer die er in het bad heerst. We hechten veel waarde aan de harmonie tussen de zwemmers onderling maar ook tussen de zwemmers en zwemdocenten.
Zorgbad Zonnewater werkt al jaren vanuit de filosofie ‘Richt je op een heel duidelijk afgebakende doelgroep en ga er helemaal voor’. Vanuit deze gedachte kan het Zorgbad tot in detail aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. En vanuit de gedachte dat de integratie van kinderen met en zonder beperking van wezenlijk belang is, zijn er in Zonnewater ook ‘gewone’ lessen voor baby’s, peuters en kleuters.

Strategie:

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking een bewegingsprogramma aanbieden. Door middel van persoonlijke aandacht, maximale begeleiding en een veilige omgeving willen wij dit bewerkstelligen

Doelstelling van Stichting Zonnewater:

Zorgbad Zonnewater is een particulier initiatief dat al 37 jaar een belangrijke bijdrage levert aan de preventieve gezondheidszorg in Oost-Gelderland in samenwerking met zorginstellingen en ziekenhuizen. Het Zorgbad heeft een ideële doelstelling. Onder deze doelstelling valt onder andere het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de zwemmer. Zo kan het bad een grotere doelgroep bereiken. Als particulier initiatief moet het bad zichzelf kunnen exploiteren. Dat vormt door de hoge kosten van het bad een bijzondere uitdaging. Dit geldt voornamelijk voor de zwemclub ´Zonnekids’ en voor alle andere gehandicapte kinderen die zwemmen in Zorgbad Zonnewater. Die zwemmen in relatief kleine groepen die een heel intensieve begeleiding vereisen.

Kenmerken van Zorgbad Zonnewater

Zorgbad Zonnewater is een warmwaterbad met specifieke kenmerken waarmee het zich onderscheidt van een gewoon (doelgroepen-)zwembad:

  •   Warm water van ongeveer 33ºC met een hogere boventemperatuur (34ºC).
  •   Afgestemd op doelgroepen met specifieke behoeften.
  •   Volledig aangepast aan deze doelgroepen zoals de tillift en de beweegbare bodem.
  •   Pluriform samengestelde groepen om onderlinge integratie te bevorderen.
  •   Personeel is specifiek opgeleid.
  •   Het bewegen staat naast het ontmoeten centraal.
  •   Speciale aandacht voor de technische installatie; zoals de in 2020 vernieuwde luchtbehandeling speciaal voor longpatiënten en een waterkwaliteitssysteem met zoutelektrolyse.
  •   Ideële doelstelling.

Kortom, het Zorgbad is een kleinschalige voorziening waar mensen individueel en in groepen oefenen en bewegen in warm water maar ook leren zwemmen. We richten ons voornamelijk op volwassenen en kinderen, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revalidatiepatiënten die de watertemperatuur van 33 graden Celsius (omgeving 34 graden Celsius) voor hun gezondheid niet kunnen missen. De gebruikers kunnen zwemmen of bewegen op maat onder leiding van speciaal opgeleide zweminstructeurs en fysiotherapeuten die in dienst zijn van Zonnewater.

Het bad is zes dagen per week geopend van 8.00 – 23.00 uur.

We vinden het belangrijk dat zwemmers zich veilig en geborgen voelen in en rondom ons bad. Dat betekent dat we een sociaal klimaat creëren waarbij iedereen, ook met een beperking met plezier komt zwemmen en zich niet bekeken voelt. Dit zegt iets over de ruimtelijke indeling van een Zorgbad maar ook over medewerkers die de sfeer bepalenn. De docenten maken deel uit van de vaste zwemgroepen. Het ontmoeten is net zo belangrijk als het bewegen.

Doelgroepen:

De doelgroepen, met hun doelstellingen op een rij:
Kinderen;

Doelgroep:

Doelstelling:

Leeftijd:

Hoeveel uur per week aanwezig:

Baby/peuter zwemmen

Spelenderwijs vertrouwd raken met water. Voor kinderen met en kinderen zonder handicap.

0 tot 4 jaar

6.5 uur per week

Zwem ABC

Leren zwemmen voor een diploma. Pluriforme samenstelling (kinderen met en kinderen zonder beperking)

5 tot 7 jaar

6,5 uur per week

Medisch zwemmen

Voor kinderen die buiten het reguliere zwemonderwijs vallen, in kleine groepjes en met persoonlijke aandacht voor hun mogelijkheden. Zij kunnen soms doorstromen naar de gewone zwemlessen en anders naar de Zwemclub Zonnekids. 

Vanaf 5 jaar

5 uur per week

Zwemclub Zonnekids

Doel van de Zonnekids: een omgeving voor kinderen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking te creëren waarin zij zich veilig voelen en plezier beleven met zwemmen. De kinderen worden voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het water en waterveilig te zijn.

Van 7 tot 17 jaar

3 uur per week

 

Volwassenen;

Doelgroep

Doelstelling

Leeftijd

Hoeveel uur per week aanwezig

Fysiotherapiepatiënten

Patiënten die fysiotherapie nodig hebben, krijgen dat door bewegen in het water of op het droge, of een combinatie hiervan.

Alle leeftijden

40 uur per week

Diabetesproject

Patiënten met een intensief  bewegings-programma o.l.v. een fysiotherapeut en met aandacht voor hun psychosociale problematiek helpen de kwaliteit van leven te verbeteren en cardio-vasculaire complicaties te verminderen.

Alle leeftijden

8,5 uur per week

Volwassenen zwemmen

Via aangepaste bewegingsprogramma’s de gezondheid/conditie bevorderen of in stand houden

18 jaar en ouder

56 uur per week

Volwassen gehandicapten

Door het zwemmen in warm water mensen zo lang mogelijk in goede conditie houden en ontspanning en plezier geven.

Vanaf 18 jaar

1 uur per week

 

Staat van baten en lasten

2017

 

€ (x 1.000)

Baten

 

Baten uit giften

24

Overige baten

625

   

Totaal baten

649

   

Lasten

 

Personeelskosten

476

Afschrijvingen

50

Verkoopkosten

8

Huisvestingskosten

87

Kantoorkosten

9

Algemene kosten

38

Financiële lasten

2

Bijzondere baten en lasten

1

   

Totaal lasten

671

   
   

Resultaat

-22

   
   

Balans

31-12-2017

 

€ (x 1.000)

Activa

 

Materiële vaste activa

1.059

Vorderingen

68

Liquide middelen

273

   

Totaal activa

1.400

   

Passiva

 

Eigen vermogen

1.266

Bestemmingsreserve

3

Kortlopende schulden

131

   

Totaal activa

1.400